مدیریت
شرح وظایف
*انجام شناسایی قابلیتها و نیازمندیهای توسعه صید وصیادی، آبزی پروری و صنایع جانبی در مناطق مختلف حوزه فعالیت در چاچوب برنامه های مصوب ابلاغ شده
*ترغیب و حمایت از تشکل تعاونیها، اتحادیه ها، شرکتها و تشکلهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی
*تشویق و مشارکت دادن بخش غیر دولتی به منظور حمایت از فعالیتهای صید و صیادی، آبزی پروری و عمل آوری آبزیان
*بررسی و اجرای بستر سازی لازم در زمینه مدیریت آبزی پروری  و صید و صیادی، بهبود فعالیتهای مربوط به حمل و نقل ، بازاریابی، خرید و فروش، عمل آوری و بیمه فراورده های شیلاتی
*صدور مجوزهای مرتبط با پرورش و برداشت آبزیان و فعالیتهای صید و صیادی  و عمل آوری آبزیان براساس مصوبات ابلاغ شده از مرکز در آبهای حوزه فعالیت
*انجام اقدامات لازم به منظور تکثیر و پرورش و حفاظت طبیعی آبزیان و بازسازی ذخائر و منابع آبزیان در حیطه آبهای حوزه فعالیت
*انجام اقدامات لازم و موثر به منظور حفاظت از منابع آبزیان در آبهای حوزه فعالیت با هماهنگی، همکاری و مشارکت نیروهای نظامی و مردمی
*برنامه ریزی به منظور آموزش و ترویج فعالیتهای عمل آوری و تولید فراورده های شیلاتی براساس استانداردها و برنامه های مصوب و دستورالعملهای ابلاغ شده و ارائه گزارشات تحلیلی از نحوه پیشرفت فعالیتهای مذکور
*برنامه ریزی، هدایت و نظارت در خصوص چگونگی اجرای فعالیتهای عملیاتی، حراستی و حقوقی به منظور حفاظت در منابع آبزیان در سطح حوزه فعالیت براساس قوانین و مقررات موجود
*برقراری ارتباط و تامین هماهنگی با سایر واحدهای ذیربط در جهت انجام بهینه وظایف و ماموریت های سازمانی اداره کل
*برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و پیشنهاد بودجه جاری و عمرانی مورد نیاز به مراجع ذیرط و همکاری در جهت کسب تائیدیه ها و مجوزهای لازم
*برنامه ریزی و پیشنهاد نیروی انسانی مورد نیاز و انجام اقدامات لازم جهت تامین آنها
*انجام سایر امور مرتبط که از سوی مقام مافوق ارجاع می شود.