معاونت آبزی پروری

شرح وظایف:
* تهیه و تدوین و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت امور مربوط به آبزی پروری
* انجام اقدامات لام در جهت شناسایی قابلیتها و نیازمندی های توسعه فعالیت های مربوط به آبزی پروری
* نظارت بر اجرای برنامه ها و پروژه های مصوب آبزی پروری استان و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط ابلاغ شده
* برنامه ریزی به منظور ترغیب، تشویق و حمایت از فعالان آبزی پروری و بخش غیر دولتی در مشارکت و سرمایه گذاری و تشکیل تعاونی ها، اتحادیه ها، شرکتها، اجرای طرحها و پروژه های عمرانی و تشکل های مرتبط به امور آبزی پروری با رعایت قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آزی و سایر قوانین و مقررات مربوط
* هماهنگی و همکاری با معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و سایر مراجع ذی بط به منظور پیگیری بودجه تخصیصی و تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها و تشکلها و اتحادیه های آبزی پروری و همچنین به جهت ارزیابی طرحها و پروژهای اجرایی
* بررسی و برنامه ریزی به منظور شناسایی مسائل و مشکلات آبزی پروری و نیازهای آموزشی، فنی، حرفه ای و ترویجی آبزی پروران در سطح استان و انجام پیگیری های لازم به منظور مرتفع نمودن مشکلات و تامین نیازهای ایشان
* برنامه ریزی به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت های تکثیر و پرورش آبزیان، تجزیه و تحلیل آنها و تدوین گزارشات مربوطه
* ارائه طرحهای الگویی-ترویجی جهت افزایش و توسعه آبزی پروری و نظارت بر فعالیت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان در سطح استان
* نظارت بر صدور موافقت ها و مجوزهای صید و صیادی به صیادان و بخشهای اقتصادی فعال در امر صید و صیادی در چارچوب قوانین و مقررات
* هدایت و همکاری و پیگیری جهت تامین بهداشت، درمان، بیمه و دیگر خدمات رفاهی مورد نیاز صیادان از طریق دستگاههای ذی ربط
* هدایت و همکاری و پیگیری جهت تامین بهداشت، درمان، بیمه و دیگر خدمات رفاهی مورد نیاز آبزی پروران از طریق دستگاههای ذیربط
* بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان معاونت و انعکاس آن به واحد مربوط جهت برگزاری دوره های آموزشی
*برنامه ریزی جهت کنترل و هدایت و هدفمند کردن فعالیت های آبزی پروران و تشکل های آبزی پروری به منظور حسن اجرای فعالیت ها و دست یابی به توسعه پایدار در امور آبزی پروری
* انجام سایر امور مرتبط که از سوی مقام مافوق ارجاع ی گردد.