معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
شرح وظایف
* برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اداری، مالی و برنامه ای در چارچوب اهداف و برنامه های توسع شیلات
* نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب شیلات ایران در ارتباط با فعالیتهای شیلاتی و ارائه گزارشهای لازم
* برنامه ریزی به منظور تهیه و تنظیم و پیشنهاد دستورالعملها، آئین نامه ها و روشهای اداری، مالی و برنامه ریزی
* برنامه ریزی به منظور اجرای سیستمها و روشهای مصوب و نظارت بر اقدامات لازم جهت بهبود روشهای مورد عمل و همچنین اجرای ت شکیلات سازمانی مصوب در سطح اداره کل و حصول اطمینان از حسن اجرای آنها
* نظارت و ایجاد هماهنگی راهبری تحول اداری و طرح های بهود مدیریت منابع در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
* انجام اقدامات لازم جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
* نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای اداری و پرسنلی از قبیل کارگزینی، رفاهی، آموزش، دبیرخانه، پشتیبانی و ... در چارچوب اهداف و برنامه های توسعه و قوانین و مقررات مربوطه
* برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از توان تخصصی نیروی انسانی در فعالیت واحدهای مختلف اداره کل شیلات
* نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مالی و همچنین نظارت بر تهیه و ارائه بموقع گزارشاهای مالی مورد نیاز براساس قوانین مالی محاسباتی و آئین نامه های مالی
* انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و عمرانی و تسهیلات بانکی و بیمه ای مورد نیاز و نظارت بر تامین و جذب آنها در چارچوب اهداف و برنامه های توسعه
* برنامه ریزی به منظور تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و گزارشهای فنی تخصصی در ارتباط با کلیه فعالیتهای اداره کل و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشهای لازم
* بررسی، تجزیه و تحلیل آمار و گزارشهای ارائه شده از پیشرفت فعالیتهای مربوط و انعکاس آن به مدیر کل
* مطالعه در زمینه مشکلات و تنگناهای اداری، مالی و برنامه ریزی و ارائه راه حلهای لازم در جهت رفع آنها
* نظارت  بر حسن  اجرای مقررات  و قوانین عمومی و اختصاصی سازمان
* مشارکت در اجرای قوانین و مقررات اداری و مالی در اداره کل، تهیه و تنظیم بودجه جاری  و عمرانی ، امور تشکیلات، تدوین و بهبود روشهای انجام کار، تامین تسهیلات بانکی و بیمه ای و جلب مشارکتهای مردمی و سایر وظایف واحد در سطح حوزه فعالیت و ارائه گزارشهای مربوطه
* نظارت بر انجام وظایف کارکنان تحت نظر و رهنمود و راهنمایی تخصصی به منظور انجام صحیح و سریع وظایف
* انجام سایر وظایف مربوط و مرتبط که حسب مورد ارجاع می شود.