در فرم زیر می‌توانید شکایات خود را از واحدهای تابعه اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان ثبت نمایید.
این شکایات مستقیماً به واحد "بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی" ارسال خواهد شد.
برای ثبت شکایات داشتن یک ایمیل معتبر الزامی است.