گزارش عملکرد اداره کل شیلات استان درخصوص شیوع ویروس کرونا (کووید 19 )

گزارش عملکرد اداره کل شیلات استان درخصوص شیوع ویروس کرونا (کووید 19 )

حمید رضا نصیری معاون آبزی پروری و دبیراجرایی دبیرخانه مبارزه با ویروس کرونا جلسه ای برای تصمیمات های جدید در راستای مبارزه و پیشگیری برای ویروس کرونا داد ادامه مطلب...

 
بازدید مدیر کل از پروژه در حال احداث موج شکن بندر صیادی تنگ

بازدید مدیر کل از پروژه در حال احداث موج شکن بندر صیادی تنگ

محمد شهلی بر مدیر کل شیلات استان به همراه موسی سالاری رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل از روند اجرای در حال احداث موج شکن بندر صیادی تنگ بازدید نمودند. ادامه مطلب...

 
بازدید مدیر کل از پروژه در حال احداث موج شکن بندر صیادی تنگ

بازدید مدیر کل از پروژه در حال احداث موج شکن بندر صیادی تنگ

محمد شهلی بر مدیر کل شیلات استان به همراه موسی سالاری رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل از روند اجرای در حال احداث موج شکن بندر صیادی تنگ بازدید نمودند. ادامه مطلب...

 
بازدید مدیر کل از پروژه در حال احداث موج شکن بندر صیادی تنگ

بازدید مدیر کل از پروژه در حال احداث موج شکن بندر صیادی تنگ

محمد شهلی بر مدیر کل شیلات استان به همراه موسی سالاری رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل از روند اجرای در حال احداث موج شکن بندر صیادی تنگ بازدید نمودند. ادامه مطلب...

 
بازدید مدیر کل شیلات استان سیستان و بلوچستان از روند اجرایی عملیات لایروبی کانالهای آبرسان وزهکش ها ی مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر

بازدید مدیر کل شیلات استان سیستان و بلوچستان از روند اجرایی عملیات لایروبی کانالهای آبرسان وزهکش ها ی مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر

محمد شهلی بر مدیرکل شیلات استان سیستان وبلوچستان به همراه موسی سالاری رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل و مشاوره پروژه از نزدیک از روند پیشرفت عملیات لایروبی کانالهای آّبرسان و زهکش های مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر بازدید نمودند. ادامه مطلب...

 
بازدید مدیر کل شیلات استان سیستان و بلوچستان از روند اجرایی عملیات لایروبی کانالهای آبرسان وزهکش ها ی مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر

بازدید مدیر کل شیلات استان سیستان و بلوچستان از روند اجرایی عملیات لایروبی کانالهای آبرسان وزهکش ها ی مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر

محمد شهلی بر مدیرکل شیلات استان سیستان وبلوچستان به همراه موسی سالاری رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل و مشاوره پروژه از نزدیک از روند پیشرفت عملیات لایروبی کانالهای آّبرسان و زهکش های مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر بازدید نمودند. ادامه مطلب...

 
بازدید مدیر کل شیلات استان سیستان و بلوچستان از روند اجرایی عملیات لایروبی کانالهای آبرسان وزهکش ها ی مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر

بازدید مدیر کل شیلات استان سیستان و بلوچستان از روند اجرایی عملیات لایروبی کانالهای آبرسان وزهکش ها ی مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر

محمد شهلی بر مدیرکل شیلات استان سیستان وبلوچستان به همراه موسی سالاری رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل و مشاوره پروژه از نزدیک از روند پیشرفت عملیات لایروبی کانالهای آّبرسان و زهکش های مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر بازدید نمودند. ادامه مطلب...